Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji 29. aprila 2020 izdala nov Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji, ki velja od 30. aprila 2020.

Objavljamo najpogostejša vprašanja in odgovore, posodobljena 8. maja 2020.

Ali se partnerja, ki nimata skupnega gospodinjstva, lahko obiskujeta?

Partnerja, četudi nista v skupnem gospodinjstvu, se lahko obiščeta.

Ali lahko obiščem starša, prijatelja, ki živijo v drugi občini?

Lahko. Pri tem pa svetujemo upoštevanje vseh zaščitnih ukrepov.

Stiki ločenih staršev z otroki

Stiki z otroki so upoštevaje sodno odločbo ali glede na dogovor med staršema dopustni.

Spomladanske čistilne akcije

Menimo, da so čistilne akcije ob povečanem obisku narave v zadnjem času nujne in smiselne. Odlok drugim dopušča dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin ter izvajanje nekaterih športnorekreacijskih dejavnosti na prostem oziroma odprtih javnih krajih. Te dejavnosti so dovoljene posameznikom in skupinam oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva in če je mogoče ob gibanju zagotoviti varno razdaljo do podobnih skupin ali posameznikov. V sklopu aktivnosti na prostem ljudje lahko vsekakor čistijo smeti in jih oddajo na označena zbirališča ob upoštevanju vseh navodil zdravstvene stroke in Nacionalnega inštituta za javno zdravje o socialni distanci in drugih zaščitnih ukrepih za preprečevanje okužbe. To pomeni, da pri čistilni akciji ne sme priti do skupinskega zbiranja in da naj vsak posameznik oziroma vsaka skupina oseb iz istega gospodinjstva čisti in odnaša smeti iz narave individualno.

Ali lahko obiščemo avtokampe? 

Če je upravljanje avtokampa dopustno z odlokom pristojnega ministrstva, je dostop glede na odlok dopusten. Varnost in režim v samem kompleksu je v pristojnosti lastnika avtokampa.

Ali je z novim odlokom možen dostop lastnikom plovil do svojih plovil, ki so zasidrana v marini, ki je privatna lastnina? Je dovoljeno prenočevanje?

Če gre za gospodarsko dejavnost, ki jo kot storitev dopušča pristojno ministrstvo, je dostop v skladu z določili 3. točke 3. odstavka veljavnega odloka dopusten. Varnost in režim v samem kompleksu je v pristojnosti lastnika marine, enako je z odločitvijo o prenočevanju.

Na privezu ob naši obali imam čoln, motor je treba vzdrževati, saj je od zadnjega zagona motorja minilo precej časa. Kaj lahko storim?

Odlok, kot tudi ne vsak drugi predpis, ne more zajeti vseh možnih življenjskih situacij. Glede na vaš opis ocenjujemo, da gre za nujna vzdrževalna dela, zato ocenjujemo, da lahko opravite vzdrževalna dela.

Uporaba barke predvsem za ribolov za lastne potrebe. Je to dovoljeno?

Gre za (individualno) rekreativno dejavnost, ki je z odlokom dovoljena. Svetujemo, da spremljate tudi ukrepe posamezne občine, saj lahko ta v okviru svojih pristojnosti na območju samoupravne lokalne skupnosti določi način in pogoje dostopa ali prepove dostop na določene javne kraje in površine v občini.

Ali lahko plavamo v morju?

Plavanje kot šport individualnega značaja je dovoljeno oziroma ga lahko uvrstimo med izjeme, s tem je tako dovoljen dostop do morja oziroma plaže za te aktivnosti. Lahko pa občina v okviru svojih pristojnosti dostop do plaže prepove oziroma določi posebne pogoje dostopa od teh površin. Opozarjamo tudi na upoštevanje vseh varnostnih ukrepov zdravstvene stroke.

Ali lahko igramo tenis v dvojicah?

Odlok dopušča nekatere športne aktivnosti posameznikov. V skladu z drugim odstavkom 3. člena tega odloka posameznik ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb lahko na prostem oziroma odprtih javnih krajih izvaja športnorekreacijsko dejavnost individualnega značaja (npr. tek, kolesarjenje, golf, joga) ali športnorekreacijsko dejavnost, pri kateri ob običajnem izvajanju ni mogoč stik z drugimi posamezniki (npr. tenis, badminton, balinanje). Predpis jasno določa, da se je možno ukvarjati s tistimi športi, kjer je možno ohranjati varno razdaljo. Pri igri tenisa v dvojicah te razdalje ni mogoče ohranjati, zato ocenjujemo, da takšna športna dejavnost ne sodi med izjeme v tem odloku.

Lahko igramo košarko?

V skladu z drugim odstavkom 3. člena odloka posameznik ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb lahko na prostem oziroma odprtih javnih krajih izvaja športnorekreacijsko dejavnost individualnega značaja (npr. tek, kolesarjenje, golf, joga) ali športnorekreacijsko dejavnost, pri kateri ob običajnem izvajanju ni mogoč stik z drugimi posamezniki (npr. tenis, badminton, balinanje). Predpis jasno določa, da se je možno ukvarjati s tistimi športi, kjer je možno ohranjati varno razdaljo. Pri igranju košarke te razdalje ni mogoče ohranjati, zato ocenjujemo, da takšna športna dejavnost ne sodi med izjeme v tem odloku.

Je vodena vadba joge na prostem dovoljena?

Vadba joge kot storitev je dovoljena po odloku Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo o začasni prepovedi ponudbe ter prodaje blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije (točka 23: športno-rekreativne storitve na prostem, v športnih objektih na prostem in na površinah za šport v naravi ob ohranjanju varne razdalje do drugih). Dostop do te storitve je dovoljen v skladu s tretjim odstavkom 3. člena odloka Ministrstva za notranje zadeve o začasni prepovedi gibanja ((3) Če Vlada Republike Slovenije sprejme ali odpravi začasno prepoved ponujanja in prodaje blaga in storitev neposredno potrošnikom v Republiki Sloveniji za posamezno blago ali storitev, se šteje, da je dovoljen oziroma ni dovoljen tudi dostop do tega blaga in storitev v skladu z določbami tega odloka).

Ali lahko potujemo v drugo občino iz Gornje Radgone v Mursko Soboto s kolesom? 

Ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb lahko posameznik na prostem oziroma odprtih javnih krajih izvaja športnorekreacijsko dejavnost individualnega značaja (npr. tek, kolesarjenje, golf, joga) ali izvaja takšno športnorekreacijsko dejavnost, pri kateri ob običajnem izvajanju ni mogoč stik z drugimi posamezniki, tudi kolesarjenje.

Ali se lahko preselimo?

Selitev iz enega stanovanja v drugo (tudi če je to v drugi občini) je dovoljena. Seveda je pri selitvah treba upoštevati varno razdaljo do drugih oseb, pri selitvi pa lahko pomagajo le ožji družinski člani ali člani istega gospodinjstva.

Udeležba na pogrebu 

Udeležba je dovoljena zgolj ožjim družinskim članom ali članom skupnega gospodinjstva. Posebej opozarjamo, da je treba ob tem spoštovati tudi določila 5. člena odloka in v zaprtem javnem kraju nositi zaščitno masko ali drugo obliko zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ipd.), ki prekrije nos in usta, razkuževanje rok, ob tem pa ohranjati tudi varno razdaljo do drugih oseb.

Ali lahko obiščem grob pokojnih svojcev v drugi občini?

Lahko, odlok namreč obiskovanje grobov posameznikov ali ožjih družinskih članov ali članov skupnega gospodinjstva uvršča med izjeme.

Obisk cerkva

Glede vstopa in molitve v cerkvi se morate ravnati po navodilih, ki jih je izdala cerkev. Posebej pa opozarjamo, da je treba ob tem spoštovati tudi določila 5. člena odloka in v zaprtem javnem kraju nositi zaščitno masko ali drugo obliko zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ipd.), ki prekrije nos in usta, razkuževanje rok, ob tem pa ohranjati tudi varno razdaljo do drugih oseb.

Kje naj dobimo zaščitne rokavice, ki jih že nekaj časa ne prodajajo v lekarnah?

Zaščitne rokavice niso obvezne. Pri gibanju in zadrževanju na zaprtem javnem kraju, kjer se izvajajo storitve iz 3. člena odloka, je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb obvezna uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobna oblika zaščite, ki prekrije nos in usta) ter obvezno razkuževanje rok. Razkužila je dolžan zagotoviti ponudnik storitev.

Nadzor nad izvajanjem ukrepov

Za izvajanje nadzora Zakona o nalezljivih boleznih je pristojen Zdravstveni inšpektorat, ki je istočasno tudi prekrškovni organ. Kljub temu pa policisti prioritetno izvajajo ukrepe za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni s skupnimi poostrenimi nadzori z Zdravstvenim inšpektoratom in samostojno. V primeru, da pri izvajanju policijskih nalog naletijo na skupino ali posameznika, ki krši kateri koli Odlok vlade RS, ki je bil izdan na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, izvedejo postopek, ugotovijo okoliščine in če pri tem ugotovijo elemente prekrška, jih dokumentirajo in odstopijo ugotovitve prekrškovnemu organu. Na upoštevanje ukrepov za preprečevanje nalezljive bolezni, opredeljene v odlokih vlade, skladno z 38. oziroma 39. členom Zakona o nalogah in pooblastilih policije kršitelje opozorijo oziroma jim ukažejo, na primer naj se razmaknejo oziroma naj s kršitvijo prenehajo. Če oseba ne upošteva odredbe policista, stori prekršek iz 22. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru in policist izvede prekrškovni postopek.

Vir: gov.si

MR