Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja prvi javni razpis, katerega namen je podpreti spodbujanje nekmetijskih dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in podjetništva na podeželju, in sicer v višini 15 milijonov evrov.

Namen podpore v okviru 1. javnega razpisa za podukrep 6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti je podpreti vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti, ki bodo pripomogle k večji oziroma boljši ponudbi različnih storitev na podeželju, kakor tudi omogočiti možnosti za dodatne zaposlitve oziroma večjega prihodka tako na podeželju kakor tudi na kmetijah z dopolnilnimi dejavnostmi. S tem sledimo cilju, da podeželje ostane poseljeno, s čimer je posredno oziroma neposredno povezana tudi urejena kulturna krajina.

Komu so sredstva namenjena?

Podpora iz tega podukrepa bo med drugim namenjena zelo različnim dejavnostim, kot so na primer dejavnosti v turizmu, trgovina, storitvene dejavnosti, dodajanje vrednosti lesu, lokalna samooskrba, ravnanje z organskimi odpadki, proizvodnja električne in toplotne energije iz obnovljivih virov za namene prodaje in številne druge dejavnosti.

Upravičenci so lahko:

  • nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
  • samostojni podjetniki posamezniki,
  • gospodarske družbe,
  • zavodi ali
  • zadruge

Lokacija naložbe pa se mora nahajati v naseljih z manj kot 5.000 prebivalci, razen kadar je upravičenec nosilec dopolnilne dejavnosti.

Kaj so upravičeni stroški?

Ali vam je všeč novica? Všečkajte FB stran:

Kot upravičeni stroški se bodo upoštevali stroški, povezani z ureditvijo in vzdrževanjem objektov, ter stroški nakupa, namestitve oziroma vgradnje opreme, strojev in naprav, vključno z IKT (informacijsko komunikacijsko tehnologijo) in so neposredno povezani z izvajanjem dejavnosti, ki je predmet podpore in jih je upravičenec opredelil v vlogi na javni razpis. Pod določenimi pogoji je upravičen tudi strošek prispevka v naravi v obliki lastnega lesa, upravičeni pa so tudi splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe, kot jih določa uredba.

Koliko lahko posameznik prejme?

Stopnja javne podpore v obliki nepovratnih sredstev bo 50 % upravičenih stroškov, pri določitvi stopnje podpore pa se bo upoštevalo pravilo »de minimis«. Najnižji znesek javne podpore bo znašal 5.000 evrov na vlogo.

Od skupno 15 milijonov evrov razpisanih nepovratnih sredstev bo:

– 10 milijonov evrov namenjenih za nosilce dopolnilnih dejavnosti (sklop A) ter

– 5 milijonov evrov namenjenih za samostojne podjetnike posameznike, zavode, zadruge in gospodarske družbe (sklop B).

Oddaja vloge je možna do vključno 21. oktobra 2020, do 23:59 ure.

Javni razpis za podukrep 6.4

Želite biti redno obveščeni o novostih v vaši občini? Všečkajte FB stran:

MR